Oferta kancelarii adwokackiej z Krakowa - reprezentacja w sądzie

Kancelaria Adwokacka Monika Markiewicz specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i prawie wojskowym. Oferowany zakres pomocy jest jednak znacznie szerszy i obejmuje m.in. prawo cywilne i karne, prawo spadkowe czy prawo gospodarcze. W ramach świadczonych usług zajmuję się prowadzeniem postępowań sądowych, zapewniając Klientom kompleksowe wsparcie od postępowania przedsądowego aż po ewentualne apelacje i dalsze kroki. Tam, gdzie nie jest potrzebna reprezentacja w sądzie, reprezentuję Państwa w negocjacjach i sporach pozasądowych. Świadczę też szeroko zakrojone doradztwo prawne i tworzymy profesjonalne opinie prawne.

Prawo rodzinne


Prawo rodzinne – postępowania rozwodowe, majątkowe, opiekuńcze itd.

Główną specjalizacją Kancelarii Adwokackiej jest szeroko rozumiane prawo rodzinne. Dzięki doświadczeniu, zdobytemu podczas wielu przeprowadzonych postępowań w sprawach rodzinnych, jestem w stanie zagwarantować indywidualny charakter opieki prawnej,  rozumiejąc delikatność tego typu spraw.

Klientom zapewniam profesjonalną pomoc prawną i pełne, indywidualne wsparcie, zajmując się problemami takimi jak separacje czy rozwody. Zdaję sobie sprawę, że każde postępowanie rozwodowe jest inne, dlatego zawsze poświęcam odpowiednią ilość czasu na zapoznanie się ze sprawą i opracowanie optymalnej strategii działania. Pomagam ponadto uregulować najdelikatniejsze kwestie mieszczące się w zakresie prawa rodzinnego, czyli ustanowienie władzy i opiekirodzicielskiej oraz kontakty z dziećmi,  jak również najbardziej sporne i konfliktowe problemy na tle finansowym: alimenty  i podział majątku.

Służę wsparciem na każdym etapie toczących się spraw: od pierwszych porad prawnych po zakończenie postępowań sądowych. Uczestniczę również w negocjacjach  pomiędzy stronami sporu, zawsze mając na względzie dobro Klienta.

Zapraszamy do lektury naszego bloga o prawie rodzinnym: Krakowski Rozwód.

Zapraszamy do lektury naszego bloga o prawie rodzinnym: Krakowski Rozwód

Prawo wojskowe


Prawo wojskowe

Problematyka szeroko rozumianego prawa wojskowego  to druga przewodnia specjalizacja Kancelarii. Fachowa wiedza w tym zakresie jest owocem pogłębiania prywatnych zainteresowań w połączeniu ze zdobywanym przez lata doświadczeniem. Jako specjalista w zakresie prawa wojskowego świadczę kompleksową pomoc prawną w zakresie służby wojskowej  żołnierzy zawodowych, wojskowego prawa karnegopostępowań dyscyplinarnych,  jak również  z zakresu wypadków  związanych z pełnieniem służby wojskowej oraz zadośćuczynienia i odszkodowań.

Wspieram Klientów w sprawach związanych z emeryturami i rentami mundurowymi, świadcząc fachową pomoc prawną dla żołnierzy.

W ramach działalności Kancelarii prowadzę sprawy dotyczące decyzji i odpraw mieszkaniowych, reprezentuję  w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym. Zajmuję się ponadto takimi zagadnieniami jak:

 • odwołanie od opinii służbowych i decyzji,

 • przeniesienie do innej jednostki,

 • opiniowanie służbowe,

 • zezwolenie na wykonywanie dodatkowej pracy,

 • renty, emerytury wojskowe,

 • postępowanie dyscyplinarne,

 • postępowanie karne,

 • mobbing,

 • powołanie do służby wojskowej i zwolnienie ze służby wojskowej,

 • podział majątku wspólnego między małżonkami po rozwodzie,

 • odprawy mieszkaniowe,

 • wojskowe prawo mieszkaniowe,

 • sprawy spadkowe po żołnierzu w kontekście elementów wchodzących w skład spadku,

 • dziedziczenie wojskowego prawa do kwatery itp.

Reprezentuję Klientów w sporach z jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministerstwu Obrony Narodowej.

Pozostałe usługi prawne – Klienci indywidualni i biznesowi

Oprócz głównych specjalizacji, Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla Klientów indywidualnych oraz biznesowych. Poniżej można zapoznać się z orientacyjnym zakresem usług.

Prawo cywilne

Regulacje kodeksu cywilnego dotyczą każdego człowieka, a z prawem cywilnym spotykamy się praktycznie na co dzień. W sytuacjach spornych służę doświadczeniem i wspieram Klientów w rozwiązywaniu problemów, jak również w zapobieganiu im. Usługi dotyczące prawa cywilnego obejmują:

 • prowadzenie postępowań sądowych,

 • prowadzenie postępowań zabezpieczających oraz egzekucyjnych,

 • windykację należności,

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych – odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne, wypadki komunikacyjne itp.,

 • sporządzanie opinii prawnych,

 • ustalenie prawa do grobu, zmianę dysponenta grobu,

 • zagadnienia dotyczące prawa zobowiązańumów itp.

 • rękojmia za wady,

 • upadłość konsumencka,

 • doradztwo prawne.

Prawo karne

Sprawy z zakresu prawa karnego wymagają odpowiedniego podejścia i zdobytego doświadczenia. Dzięki dotychczasowej praktyce oferuję Klientom pomoc prawną na najwyższym poziomie. Usługi z zakresu prawa karnego to m.in.:

 • reprezentacja podejrzanych w postępowaniach przygotowawczych,

 • obrona oskarżonych w postępowaniach sądowych,

 • obrona w postępowaniach wykroczeniowych,

 • sporządzanie pism procesowych oraz prywatnych aktów oskarżenia

 • doradztwo z zakresu prawa karnego,

 • sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,

 • sporządzanie wniosków o zamianę kary pozbawienia wolności na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz wniosków o zamianę kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny.

Prawo spadkowe

Podczas swojego życia każdy spotyka się z prawem spadkowym. Wiele z tych kwestii wymaga jednak uregulowania, dlatego korzystając z dotychczasowego doświadczenia, świadczę kompleksową pomoc prawną w tych kwestiach. Oferta z zakresu prawa spadkowego dotyczy przede wszystkim: 

 • spraw o stwierdzenie nabycia spadku lub odrzucenie spadku, w tym odrzucenie spadku w imieniu małoletniego,

 • spraw o dział spadku,

 • spraw o zachowek po zmarłym,

 • spraw o unieważnienie testamentu,

 • sporządzania opinii prawnych,

 • doradztwa prawnego.

Renty i emerytury

Przyznawanie świadczeń rentowych i emerytalnych często generuje dużo nieprawidłowości i problemów na tle prawnym. Kancelaria wspiera Klientów w sprawach związanych z rentami i emeryturami. Pomoc prawna ze strony Kancelarii dotyczy takich zagadnień jak:

 • odwołania od decyzji ZUS,

 • uprawnienie do renty, emerytury,

 • wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

 • reprezentacja przed ZUS,

 • reprezentacja przed Sądem ubezpieczeń społecznych.

Prawo gospodarcze i obsługa spółek

Prowadzenie firmy wiąże się z koniecznością dotrzymania wielu przepisów, które często nie są jasne dla osób bez wykształcenia prawniczego, a ponadto niekiedy ulegają zmianom. Dlatego Kancelaria świadczy też usługi skierowane do Klientów biznesowych – spółek i przedsiębiorców – polegające na ich stałej obsłudze prawnej. To sposób na optymalizację działań firmy pod kątem prawnym i upewnienie się co do słuszności podejmowanych decyzji biznesowych. Oferta kancelarii dotyczy przede wszystkim takich zagadnień, jak:

 • udział w spotkaniach z Klientami,

 • opiniowanie i sporządzanie projektów pism i umów,

 • obecność prawnika przy negocjacjach handlowych,

 • przeprowadzanie audytów prawnych firmy z jednoczesnym sporządzeniem raportu zawierającym propozycję rozwiązań prawnych,

 • szkolenia pracowników.

Kancelaria świadczy usługi prawne w stałej obsłudze spółek, stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji pożytku publicznego w tym:

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji pożytku publicznego,

 • pomoc prawna w zakresie wyboru właściwej formy prawnej spółki,

 • przygotowywanie umowy, statutów, aktów założycielskich, uchwał, protokołów zgromadzeń i pozostałych dokumentów dotyczących działalności stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego i fundacji

 • przygotowanie dokumentów rejestrowych do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • reprezentację w zakresie wpisu podmiotów do rejestru organizacji pożytku publicznego, w tym dostosowywanie do obowiązujących wymogów prawnych, jakim podlegają podmiotów będące organizacjami pożytku publicznego,

 • reprezentacja przez sądami rejestrowymi i innymi organami.